Софийски Университет

"Св. Климент Охридски"

Химически факултет

Начало
За нас
Учебна дейност
Научна дейност
  EN  
 
 
 
website designers

Катедра

Приложна Неорганична

Химия

Website Development
Web Design Companyweb design company

Ecommerce Website Development Лаборатория по
Химия на твърдото тяло и Материалознание

Web Design Лаборатория по
Неорганични химични технологии и опазване на околната среда

 

Лабораторията по Химия на твърдото тяло и Материалознание в момента работи в няколко области на модерното материалознание, включително синтез, микроструктура и структурно охарактеризиране на материали с различен характер.

Синтез на твърди вещества и материали:

 • от стопилка  (вкл. бърза заклака) – метали, сплави, соли, интерметални съединения

 •  Механохимичен синтез (механично смилане, механично сплавяване,
  реактивно механично мелене и сплавяване) – метали, сплави, керамика, хидриди, интерметални съединения

 • твърдофазен синтез – сплави, интерметални съединения

 • от разтвори – метал-органични съединения (MOFs)

 

Морфология и Микроструктура

 • Металография, качествен и количествен фазов анализ макро- и микротвърдост, кинетика (вкл. “in-situ”) на фазови превръщания, кристален растеж

 • Морфология и миркоструктура на сплави и композити  (SEM, AFM, оптична микроскопия). Структура на кристални и аморфни материали

   

   

 • Структурен анализ (Рентгенова дифракция)

   

 

Фазови равновесия. Термодинамика на хетерогенни реакции и  фазови превръщания.

 • Диаграми на състоянието
 • Твърди разтвори

 

Кинетика на хетерогенни реакции и на фазови превръщания. Дифузия в твърда фаза.

 • Кинетика (вкл.  "in-situ") на фазови превръщания
 • Кинетика на сумарно превръщане  
 • Зародишообразуване и кристален растеж
 • Окисление на метали и сплави

 

 • Кинетика на адсорбция/десорбция 
 • Дифузия на водород в метали 

Свойства на твърди вещества и материали

1. Химични свойства

 • Водород сорбциони свойства на метали, сплави, интерметални и  метал-органични съединения (MOFs) съединения: Насищане от газова фаза и електрохимично
 • Високо температурно окисление на метални сплави
 • корозия на метални материали

2. Физични свойства

 • Термични свойства - термичен капацитет; термична стабилност на метастабилни материали
 • Магнитни свойства  – Tc, Hc, магнитната възприемчивост
 • Механични свойства – твърдост, микротвърдост , еластичност

 

 

   

 2010 Web Design by Tsveta
София 1164, бул. “Джеймс Баучър” 1