Софийски Университет

"Св. Климент Охридски"

Химически факултет

Начало
За нас
Учебна дейност
Научна дейност
  EN  
 
 
 
website designers

Катедра

Приложна Неорганична

Химия

Website Development
Web Design Companyweb design company

Ecommerce Website Development Лаборатория по
Химия на твърдото тяло и Материалознание

Web Design Лаборатория по
Неорганични химични технологии и опазване на околната среда

 

гл. ас. д-р Йордан Иванов Нинов

 

Адрес:

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”                   Химически Факултет                                                                        бул. “Джеймс Баучер”1                                                                   София 1164

e-mail:

JNinov@chem.uni-sofia.bg

тел.:

+359 2 8161 207 

Образование:

Доктор по Инженерна химия, 1999, СУ

Учебна дейност:

Практикум към курсовете по "Химия на твърдото тяло", "Приложна неорганична химия", "Неорганично материалознание" "Неорганични химични технологии"

Научни интереси:

Нови енергийни източници, Материалознание, Наноструктурирани материали, Атомно-силова микроскопия, Рентгенова дифракция

Публикации:

A.Lenchev, J.Ninov, I.Grancharov, "Atmospheric air pollution by the gas Emissions of coal-fired thermal power plants. I. SO3 formation by combustion of Maritsa East lignite coal", Bulg. Chem. and Ind., 77 (2006) 14-18.

 J. Ninov, V. Kostov, "Possibility of Deposition of Stabilized Soil Covers on Mine Dumps for Sulfide Ore Waste", Rudy I Metale Niezelazne, R 52, N 7, 2007, 398-402.

 J. Ninov, I. Donchev, "Lime Stabilization of Clay from the “Mirkovo” Deposit Part 1. Kinetics and Mechanism of the Processes", J. Therm. Anal. Cal., vol. 91 (2008) 2, 487-490.

J. Ninov, M. Majdrakov, I. Grancharov, A. Lenchev, "Processes taking place in the waste dumps from mining and ore dressing: (II) Methods for the treatment of mining waste dumps", J. of the Univ. Chem. Techn. and Metall., v. 40, N 1, 2005, 33-40.

S. Mitov, J. Ninov, A. Lenchev, I. Grancharov, A. Sultanov, A. Kaymaktchiev, M. Madjarov, "Processes taking place in the waste dumps from mining and ore dressing: Generation of acid mine drainage flows and its impact on the environment", J. of Environmental Protection and Ecology, Vol. 5, No 3, 2004, 623-635

С. Митов, Й. Нинов, А. Каймакчиев, А. Султанов, И. Грънчаров, А. Ленчев, М. Маждраков, "Мероприятия за ограничаване на получаването на кисели дренажни води в насипищата от рудодобива", SGEM 2004, (Мат. На 4та Межд. Конф. Съвременно Управление на Минното Производство, Геологията и Опазването на Околната Среда), 14 – 18 юни, Албена, 2004, 253-258.

С. Митов, Й. Нинов, А. Каймакчиев, А. Султанов, И. Грънчаров, А. Ленчев, М. Маждраков, "Върху някои проблеми, породени от насипищните работи в рудодобива", SGEM 2004, (Мат. На 4та Межд. Конф. Съвременно Управление на Минното Производство, Геологията и Опазването на Околната Среда ), 14 – 18 юни, Албена, 2004, 63-69.

A. Lenchev, J. Ninov, I. Donchev, S. Magaeva, "Study on the prperties of fly ashes from bulgarien thermal power stations", Proc. of ISWA 2002 Congres, 8-12-th July, Istanbul, Tukey, Vol. 5, 2002, 2699-2704.

А. Ленчев, А. Соколова, Й. Нинов, "Проблемът за пепелите в съвременното материалознание и екология", Химия, год. Х, кн. 6, 2001, 389-408.

I. Donchev, A. Lenchev, J. Ninov, L. Gigova, "Study on some mineral and technological proprties of fly-ashes from thermoelectric power stations Republica and Bobovdol, Bulgaria", Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, tome 54, № 11, 2001, 75-80.

И. Дончев, А. Ленчев, Й. Нинов, Л. Гигова, "Възможности за използване на пепели от ТЕЦ за производство на пепелни цименти", Научни трудове на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски, Химия, том 30, кн. 5, 2001.

 

 

   

 2010 Web Design by Tsveta
София 1164, бул. “Джеймс Баучър” 1