Софийски Университет

"Св. Климент Охридски"

Химически факултет

Начало
За нас
Учебна дейност
Научна дейност
  EN  
 
 
 
website designers

Катедра

Приложна Неорганична

Химия

Website Development
Web Design Companyweb design company

Ecommerce Website Development Лаборатория по
Химия на твърдото тяло и Материалознание

Web Design Лаборатория по
Неорганични химични технологии и опазване на околната среда

 

Основана 1925 г.

Катедра Неорганична химична технология е създадена през 1925 г. с ръководител доц. Иван Юрданов Трифонов (1897-1974). През този период са написани първите у нас учебници по неорганична технология и металургия: “Лекции по неорганична химична технология” (1927), “Технологично изследване на каменни въглища, кокс, цимент и глина” (1932), “Металургия на по-важните в практическо отношение метали” (1931), “Кратък курс по металургия” (1936). Основните научни изследвания през този период са в областта на черната металургия и горивата.

От 1965 г. ръководител на катедра НХТ е проф. Александър Велинов Спасов. Създават се и се развиват нови научни направления по Металознание и Кинетика на хетерогенни реакции и курсове по Металография и Рентгеноструктурен анализ.

В периода 1979 до 1997г. ръководител на катедрата е проф. Стоян Йорданов Будуров. Той разширява и развива тематиките по Физикохимично материалознание, Химия на твърдото тяло и Приложна неорганична химия. В тези научни области са създадени и четени лекционни курсове. Създава се и се развива научното направление Процеси и апарати в химичната технология.

От 1999 до 2008 г. ръководител на катедрата е проф. дхн Тони Георгиев Спасов. От 2003 г. катедра НХТ се преименува в катедра Приложна неорганична химия. През този период катедрата затвърждава и разширява своето участие в областите на Неорганичното материалознание, Химията на твърдото тяло, Неорганичните химични технологии и Опазването на околната среда. Усилията на изследователите от катедрата се концентрират върху синтеза и изследването на (микро)структурата и свойствата на нови интересни за практиката неорганични материали (аморфни, микро- и нанокристални сплави, интерметалиди, керамика, композити) с помощта на съвременни експериментални и теоретични методи и подходи. Освен чисто фундаменталните изследвания се изучават и възможностите за приложението на тези материали в практиката.

Изследване и разработване на химико-технологични процеси (вкл. моделиране и симулиране) в областта на неорганичните химични технологии и опазването на околната среда е второто важно направление на катедрата, което се развива успешно през последните години.

От 2008 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Мича Каравастева.

 

 

   

 2010 Web Design by Tsveta
София 1164, бул. “Джеймс Баучър” 1