Сайт на СУ

.

ГОДИШНИК

Адрес: 1164 София, бул. "Джеймс Баучър" 1

Телефон: 02/8161326

..НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкции към авторите

Предаване на статиите

Авторите трябва да предоставят две копия от своя ръкопис заедно със CD disc или 3.5" дискета . Изисква се статията да бъде оригинална, да не е публикувана и да не бъде предоставяна за публикуване, в което и да е друго издание. След приемане на една статия от списанието авторът трябва да отстъпи авторските права върху статията на издателя – Факултетът по Химия и Фармация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Изисквания към ръкописа

Документите се публикуват на английски език .

Желателно е статиите да не са по-големи от 15 20 страници. Ръкописът трябва да бъде напечатан едностранно на листове хартия с формат А4, с двойни междуредия и достатъчно широки полета. Всички фигури и таблици трябва да бъдат дадени след текста. Всички статии трябва да включват кратък информативен Абстракт и минимум шест ключови думи. На първа страница трябва да са написани: заглавието, имената на авторите, абстракти на български и английски език, ключови думи. Авторите трябва добре да подредят основния текст под заглавия като: Introduction, Experimental, Result, Discussion, etc . Литературата да се цитира в квадратни скоби, като номерирането е последователно, по реда на цитирането и в края на статията да бъде представена в References.

Примeри за оформяне списъка на цитираната литература:

За книги : Zander, M. Polycyclische Aromaten. Teubner, Stuttgart, 1995.

За статии в списания : Pariser, R., R. H. Parr. J. Chem. Phys., 21, 1953, 767.

За сборници и поредици : Jonson, R.S. In: Pade Approximation and their Application. P.R.Graves-Morris, ed. Academic Press, Orlando, FL, 1973, 53.

Всички уравнения, таблици и легенди трябва да бъдат номерирани последователно и да бъдат отделени изцяло от документа. Илюстрациите да бъдат във вид, подходящ за отпечатване. Всяка илюстрация да бъде точно номерирана. Легендите към илюстрациите да бъдат вмъкнати на отделна страница.

На последната страница да се напишат име и Е-адрес на един от авторите.  

Изисквания към електронния носител

След приемане на ръкописа за публикуване текстът и илюстрациите към него трябва да се предадат в електронен вариант, написан в * . tex или * . doc формат ( предпочитат се MS Word форматите ) или се изпращат по електронната поща. На електронния документ трябва да са отбелязани форматът и името на файла, заглавието на статията и името на автора. Съдържанието на електронния документ трябва да е еднакво с това на ръкописа. Фигурите, диаграмите и снимките трябва да бъдат с достатъчно добро качество за директно публикуване. Снимките се представят в *. jpg формат, докато фигурите и диаграмите в *. wmf формат. Само фигурите, които не изискват допълнителна обработка, се представят в *. eps формат. Във всички изброени случаи разделителната способност на графиките е 300 dpi.

Годишникът се издава един път в годината. След получаване на ръкописа от редакционната колегия той се рецензира от специалисти по тематиката в най-кратки срокове. Ако бъде одобрен, ръкописът се включва в поредния, предстоящ за издаване том на годишника. Публикуването е безплатно за авторите. Те получават по 1 безплатен брой от списанието.

Допълнителна информация:

За всички въпроси, възникнали след приемане на статията, можете да се обърнете към:

София Туджарова
Факултет по Химия и Фармация, СУ “Св. Климент Охридски”,
бул. “Джеймс Баучър”1, София 1164, България ,
Tel.: +359 2 81 61 326, Fax: +359 2 962 54 38,
E-mail: s_toudjarova@chem.uni-sofia.bg