Сайт на СУ

..

ГОДИШНИК

Адрес: 1164 София, бул. "Джеймс Баучър" 1

Телефон: 02/8161326

..НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционна колегия

 

Главен редактор

проф. дхн М. Митева
Катедра Аналитична химия,
Факултет по Химия и Фармация, СУ "Св. Кл. Охридски"
бул. “Джеймс Баучър”1, София 1164, България
E-mail: Mmitewa@chem.uni-sofia.bg 

 

Редактор

София Туджарова
Факултет по Химия и Фармация , СУ “Св. Климент Охридски”
бул. “Джеймс Баучър”1, София 1164, България ,
E-mail: s_toudjarova@chem.uni-sofia.bg  

Доц. д-р Д. Тодоровски

Катедра Обща и Неорганична химия

Факултет по Химия и Фармация,

СУ “Св. Кл. Охридски”

Todorovsky@chem.uni-sofia-bg

Проф. дхн Б. Тошев

Катедра Физикохимия

Факултет по Химия и Фармация ,

СУ “Св. Кл. Охридски”

Toshev@chem.uni-sofia.bg  

Проф. дхн Б. Гълъбов

Катедра Приложна органична химия

Факултет по Химия и Фармация,

СУ “Св. Кл. Охридски”

Galabov@chem.uni-sofia.bg

Проф. дхн Т. Спасов

Катедра Приложна неорганична химия

Факултет по Химия и Фармация,

СУ “Св. Кл. Охридски”

Tspassov@chem.uni-sofa.bg

 

Проф. дхн Г. Петров

Катедра Органична химия

Факултет по Химия и Фармация, СУ “Св. Кл. Охридски”

Gpetrov@chem.uni-sofia.bg