Химически факултет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 

Специалност "Химия" и "Химия и информатика"- Условия за кандидатстване за магистратура:

Кандидат-магистърски изпит за прием през учебната 2011/2012 г. - на 29.07.2011 г. (петък) и на 14.09.2011 г. (сряда) от 10:00 ч. в 130 аудитория
Молба за явяване на изпит се подава в каб. 103 до 12.09.2011 г.

Резултати от изпитния тест на 29-07-2011 г. за държавна субсидия - магистратури ХФ 2010/2011 г. (актуализация: 01.08.2011 г.)
 
Резултати от изпитния тест на 14-09-2011 г. за държавна субсидия - магистратури ХФ 2010/2011 г. (актуализация: xx.09.2011 г.)
 
Условия за кандидатстване през учебната 2010/2011 г.
Важни дати
Начало на учебната година
Брой места за прием
Годишни такси за обучение
Магистърски програми
Материали в помощ на кандидат-студента

ПРАВИЛНИК (HTML) за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен магистър през учебната 2010/2011 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ - годишни такси: (държавна субсидия и платено обучение)


Условия за кандидатстване през учебната 2010/2011 г.

Химическият факултет предвижда прием на студенти по държавна поръчка в предложените магистърски програми - редовно и задочно обучение за две специалности: "Химия" и "Химия и информатика". Допълнително ще бъдат приети и студенти с конкурс по документи за платено обучение в магистърските програми за специалностите "Химия" и "Химия и информатика".
За местата, субсидирани от държавата, приемът за всички магистърски програми ще бъде проведен въз основа на конкурсен изпит по химия. Изпитът се състои в попълване на тест, съдържащ 20 въпроса върху материала от програмата за държавен изпит за образователната квалификационна степен „бакалавър“ в Химическия факултет (примерен тест е приложен в края на раздела). Класирането се осъществява на базата на:

 1. Оценката от конкурсния изпит (теста).
 2. Средния успех от положените семестриални изпити.
 3. Оценката от държавния изпит (защита на дипломна работа).

За платената форма на обучение не се държи приемен изпит по химия. Класирането на кандидатите за платено обучение (при условие, че средния успех от следването - средната стойност по т. 1 и т. 2 по-долу  - е най-малко добър – 4,00) се осъществява на базата на оценките от :

 1. Средния успех от положените семестриални изпити.
 2. Оценката от държавния изпит (защита на дипломна работа).

Кандидатите трябва да са завършили бакалавърска или магистърска степен в областта на природните или инженерните науки, математика или информатика, по специалности, които са посочени по-долу за всяка магистърска програма (виж материала за конкретната магистърска програма).

 

Важни дати:

28.07.2010 г. Краен срок за подаване на документи за участие в първи кандидат-магистърски изпит (103 ст. в ХФ)
 1. Молба образец
 2. Квитанция за платена такса - 30 лв.
30.07.10 г. (петък) Провеждане на първи кандидат-магистърски изпит в 130 ауд. на ХФ от 10.00 ч.
01.09.10 г. - 10.09.10 г. Подаване на документи за кандидатстване (103 ст. в ХФ) за места субсидирани от държавата:
 1. Молба до Ректора по образец
 2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование или академична справка-оригинал (уверение за бакалаврите от СУ)
 3. Квитанция за платена такса - 30 лв.(само за явяващите се на втори кандидат-магистърски изпит на 14.09.2010г.)
14.09.10 г. (вторник) Провеждане на втори кандидат-магистърски изпит в 130 ауд. на ХФ от 10.00 ч.

Състезателният бал за обучение по държавна поръчка се формира от взетите с равна тежест:

 1. оценка на изпитния тест,
 2. среден успех от семестриалните изпити,
 3. среден успех от държавните изпити.

За обучение срещу заплащане, състезателният бал се формира само от (2) и (3), но не по-нисък от добър 4.00.

Внимание! Класирането за държавна поръчка за магистратури “Учител по химия” и “Информатика и компютри в обучението по химия” е отделно от класирането за останалите магистратури!

24.09.10 г. Обявяване на кандидатите, които са класирани за места, субсидирани от държавата
25 и 27.09.10 г. Класираните кандидати за местата субсидирани от държавата трябва да се запишат в съответната магистърска програма
27.09.10 г. Краен срок за подаване на документи за кандидати за обучение срещу заплащане без конкурсен изпит
05.10.10 г. Обявяване на крайното класиране за всички места
11.10.10 г. Краен срок за записване на класираните кандидати за обучение срещу заплащане

НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ, КОИТО НЕ СА СЕ ЗАПИСАЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ, ГУБЯТ ПРАВАТА СИ!

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 04.10.2010 г. (понеделник)

 

Брой места за прием на студенти в магистърските програми за учебната 2010/2011 г.:

обучение по държавна поръчка

Специалност

Редовно обучение

Задочно обучение

Химия

70 места

20 места

Химия и информатика

20 места

10 места

платено обучение

Няма ограничения за прием на студенти в магистърските програми.

Внимание:
Класирането на кандидатите за магистратурите “Учител по химия” и “Информатика и компютри в обучението по химия” (20 места редовно и 20 места задочно обучение, държавна субсидия) е отделно от класирането за всички останали магистратури!

Годишни такси за обучение в магистърските програми за учебната 2009/2010 г.:

курс

годишна такса

семестриална такса

Специалност ХИМИЯ – редовно (държавна поръчка)

І и ІІ

664 лв.

332 лв.

Специалност ХИМИЯ – задочно (държавна поръчка)

І и ІІ

221 лв.

110.50 лв.

Специалност ХИМИЯ и ИНФОРМАТИКА – редовно (държавна поръчка)

І и ІІ

289 лв.

144.50 лв.

Специалност ХИМИЯ и ИНФОРМАТИКА – задочно (държавна поръчка)

І и ІІ

96 лв.

48 лв.

 

курс

годишна такса

семестриална такса

Специалност ХИМИЯ – редовно (платено обучение)

І

1551 лв.

775.50 лв.

ІІ

1551 лв.

775.50 лв.

Специалност ХИМИЯ – задочно (платено обучение)

І

750 лв.

375 лв.

ІІ

750 лв.

375 лв.

Специалност ХИМИЯ и ИНФОРМАТИКА – редовно (платено обучение)

І

675 лв.

337.50 лв.

ІІ

675 лв.

337.50 лв.

Специалност ХИМИЯ и ИНФОРМАТИКА – задочно (платено обучение)

І

225 лв.

112.50 лв.

ІІ

225 лв.

112.50 лв.

 Студентите, незаплатили таксите в определените срокове, и незаписали се в горен курс на обучение (семестър), ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника на Университета.

Магистърски програми:

СПЕЦИАЛНОСТ ХИМИЯ

 1. Археометрия (редовно обучение)
 2. Екохимия (редовно обучение)
 3. Зелена химия (редовно обучение)
 4. Изчислителна химия (редовно обучение)
 5. Информационни технологии в химията (редовно и задочно обучение)
 6. Колоидни системи в съвременната наука и технологии (редовно и задочно обучение)
 7. Компютърно моделиране на инженерно-химични процеси (редовно обучение)
 8. Материалознание (Нови материали)(редовно обучение)
 9. Медицинска химия (редовно обучение)
 10. Медицинска и фармакологична биофизикохимия (редовно обучение)
 11. Наноматериали и нанотехнологии (редовно обучение)
 12. Неорганични вещества и материали за съвременните технологии (редовно обучение)
 13. Органични материали във висшите технологии (редовно обучение)
 14. Органична химия (редовно обучение)
 15. Полимери  (редовно и задочно обучение)
 16. Радиохимия и радиоекология редовно обучение)
 17. Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ  (редовно обучение)
 18. Учител по химия (редовно и задочно обучение)
 19. Химия на твърдото състояние (редовно обучение)
 20. Чисти вещества и материали на тяхната основа  (редовно обучение)

СПЕЦИАЛНОСТ ЯДРЕНА ХИМИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ ХИМИЯ И ИНФОРМАТИКА


Материали в помощ на кандидат-студента:

1. Примерен тест за изпит за магистърските програма по “химия”
2. Програма за изпит за магистърските програма по “химия”
3. Цялата информация за всички магистратури, събрана в един документ

Предишна страница
 
Начало на страницата
Следваща страница