Химически факултет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 

Специалност: ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ И СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ (с частично обучение на английски език)
Образователно- квалификационна степен: БАКАЛАВЪР
Професионално направление: Химически науки
Форма на обучение: Редовно
Срок на обучение: 8 семестъра (4 години) • Квалификационна характеристика

 • Учебен план

 • Начин на завършване на специалността

 • Избираеми дисциплини

 • Разпределение на часовете по видове занятия

 • Методи на контрол
 • Квалификационна характеристика:

  Завършилите специалността придобиват специфични знания и умения за:
  • извършване на материални и енергийни баланси,
  • анализ и контрол на основни химични процеси,
  • синтез и охарактеризиране свойствата на материали,
  • формулиране и охарактеризиране на сложни по структура и състав химически продукти.

  Завършилите тази специалност могат да:

  • продължат обучението си в магистърски програми;
  • да работят в държавни и фирмени научно-изследователски институти, висши училища, производствени предприятия;
  • да развият собствен бизнес в областта на синтеза и обработката на:
  • нови материали (полимерни, метални, керамични и композитни материали)
   • чисти и свръхчисти вещества
   • формулиране на багрила
   • лекарствени вещества
   • хранителни продукти.

  Учебен план:

    1. Висша математика І ч. (ЛААГ)
  I 6 45+30+0 I
    2. Висша математика ІІ ч. (МА)
  I 6 45+30+0 I
    3. Обща физика 1 (Мех, Електр.)
  I 8 45+15+45 I
    4. Обща химия
  I 7 45+0+45 I
    5. Английски език
  I 2 0+0+30 I (т.о.)
    6. Спорт*
  I 1 0+0+30 I (т.о.)
    7. Висша математика ІІІ ч. (ММХ)
  II 5 30+30+0 II
    8. Обща физика II ч. (ЕМ, Оптика)
  II 7 30+15+45 II
    9. Информатика, компютри. Cтатистика
  II 8 30+15+60 II
  10. Неорганична химия
  II 7 45+0+45 II
  11. Аналитична химия
  II, III 3+8 60+0+75 II (т.о.), III
  12. Механика на непрекъснатите среди и реология
  III 7 45+30+15 III
  13. Инженерна графика
  III 1 0+0+15 III (т.о.)
  14. Строеж на веществото
  III 4 45+0+15 III
  15. Физикохимия
  III, IV 6+7 90+0+75 III (т.о.), IV
  16. Органична химия 1 ч.
  IV 7 45+0+45 IV
  17. Преносни явления
  III, IV 4+4 60+30+30 III (т.о.), IV
  18. Основи на материалознанието
  IV 7 45+0+45 IV
  19. Приложна термодинамика
  IV 5 45+0+30 IV
  20. Органична химия 2 ч.
  V 7 45+0+45 V
  21. Инструментални методи в химията 1
  V 7 60+0+30 V
  22. Дисперсни системи
  V 5 45+0+15 V (т.о.)
  23. Приложна електрохимия
  V 5 30+0+30 V
  24. Химична кинетика
  V 6 45+15+15 V
  25. Инструментални методи в химията 2
  VI 7 60+0+30 VI
  26. Химични технологии
  VI 9 75+0+45 VI
  27. Процеси и апарати
  VI 6 45+0+45 VI
  28. Инструментални методи в материалознанието
  VI 4 30+0+30 VI
  29. Високомолекулни съединения
  VII 6 45+0+30 VII
  30. І Избираем курс 1 гр.**
  VII 4 30+0+30 VII
  31. ІI Избираем курс 1 гр.**
  VII 4 30+0+30 VII
  32. ІII Избираем курс 1 гр.**
  VII 4 30+0+30 VII
  33. ІV Избираем курс 1 гр.**
  VIII 4 30+0+30 VIII
  34. V Избираем курс 1 гр.**
  VIII 4 30+0+30 VIII
  35. VI Избираем курс 1 гр.**
  VIII 4 30+0+30 VIII
  36. VІI Избираем курс 2 гр.***
  VII 4 30+0+30 VII (т.о.)
  37. VІII Избираем курс 2 гр.*** VII 4 30+0+30 VII (т.о.)
  38. IX Избираем курс 2 гр.***
  VIII 4 30+0+30 VIII (т.о.)
        Английски език (факултативен курс) II-VIII по 3 по 0+0+60 II-VIII (т.о.)
        Спорт (факултативен курс) II-VIII по 1 по 0+0+30 II-VIII (т.о.)
       Устна и писмена научна комуникация (факултативен курс) V-VIII 3 30+0+15 V-VIII (т.о.)
       Научна етика (факултативен курс) V-VIII 2 30+0+0 V-VIII (т.о.)
   

  *Часовете по спорт не са включени в седмичната натовареност на студентите.

  **Избираем курс 1 гр.: от І до VI – всеки студент избира 6 от предлаганите избираеми дисциплини от I група и те стават задължителни (вж. приложения списък).

  ***Избираем курс 2 гр.: от VІI до IХ - всеки студент избира 3 от предлаганите избираеми дисциплини от I или II група и те стават задължителни (вж. приложения списък).

  Бележка: Всички избираеми дисциплини от I и II група са с хорариум 30/0/30 и са по 4 кредита.  Практики:

  Учебно-научна практика
  VII
  4
  0+0+75
  VII (то)
   Учебно-производствена практика
  VI
  4
  0+0+140 (4 седмици)
  VI (то)
   Преддипломен стаж  VIII

   4

  0+0+150

   


  ЗАВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

  Бакалавърска теза - 10 кредита (включени в броя кредити за VIII семестър).
  Първа държавна сесия: юли
  Втора държавна сесия: септември  ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ:

  Студентите трябва да изберат минимум 9 курса, от които минимум 6 курса от 1 група (3 в 7 сем. и 3 в 8 сем.), а останалите 3 курса (2 в 7 сем. и 1 в 8 сем.) могат да бъдат избирани от двете групи.
  Всички избираеми дисциплини са с хорариум 30/0/30 и са по 4 кредита
   ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – I  ГРУПА
   1. Компютърно моделиране на химични процеси – 7 сем.
   2. Разделителни процеси в дисперсни системи – 7 сем.
   3. Полимерни материали – 7 сем.
   4. Метали и сплави – 7 сем.
   5. Динамика и контрол на процесите – 8 сем.
   6. Устойчиво развитие и екология – 8 сем.
   7. Керамични материали – 8 сем.
   8. Наноструктурирани материали – 8 сем.
   9. Биоматериали – 8 сем.
   10. Молекулно моделиране на материали – 8 сем.
    
   ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – II  ГРУПА
    (списъкът ще бъде актуализиран периодично с възможност за включване на нови курсове или отпадане на някой от изброените по-долу курсове)
   1.  Моделиране и оптимизиране на химични процеси.
   2. Съвременни химични реактори.
   3. Биореактори и биотехнологии.
   4. Химия на околната среда.
   5. Зелена химия.
   6. Физика на твърдото тяло.
   7. Микроструктура на твърди вещества и материали.
   8. Специални полимери във “високите” технологии.
   9. Компютърна химия на полимерите.
   10. Молекулен дизайн.
   11. Органични продукти в съвременните авангардни технологии.
   12. Компютърно моделиране на хетерогенни реакции и фазови превръщания.
   13. Стохастични методи в естествените науки.
   14. Симетрия на молекулите и кристалите.
   15. Физикохимия на повърхностите.Вещества с висока чистота.
   16. Неорганичен синтез.
   17. Статистическа химическа термодинамика.
   18. Неравновесна термодинамика.
   19. Фотохимия.
   20. Обща електротехника и електроника.
   21. Материали за ядрената енергетика.
   22. Рентгенофлуоресцентен анализ.
   23. Мьосбауерова спектроскопия.
   24. Микроикономика и фирмено управление.
   25. Философия на науката.


  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ВИДОВЕ ЗАНЯТИЯ:

  Часове

  1500

  210

  1200

  215

  2910 / 3125

  Предмети

  38

  0

  38

  2

  40
  МЕТОДИ НА КОНТРОЛ:

  Изпит 31
  Текущa оценкa 12
  Брой ECTS- кредити 240  Предишна страница
   
  Начало на страницата
  Следваща страница